Công Cụ Benchmarks
Google Ads Việt Nam
Chọn thời gian để xem báo cáo thị trường quảng cáo: tỉ lệ CTR, CPC, CPV trên các công cụ quảng cáo của Google
Quảng Cáo Google Search
Quảng cáo Google Search là quảng cáo xuất hiện khi người dùng tìm kiếm các từ khóa trên Google.com
CPC Chi phí click trung bình
CTR Tỷ lệ nhấp
Invalid Click
CPC Theo Ngành Nghề
Biểu đồ chi phí trung bình cho mỗi click chuột theo ngành nghề khi quảng cáo trên Google Search
CTR Theo Ngành Nghề
Biểu đồ tỷ lệ nhấp theo ngành nghề khi quảng cáo trên Google Search
Quảng Cáo Google Display (GDN)
Quảng cáo xuất hiện dưới dạng các banner ở các website đối tác của Google
CPC Chi phí click trung bình
CPM Giá mỗi 1,000 lần hiển thị
CTR Tỷ lệ nhấp
CPC Theo Ngành Nghề
Biểu đồ chi phí trung bình cho mỗi click chuột theo ngành nghề khi quảng cáo trên Google Display
CTR Theo Ngành Nghề
Biểu đồ ỷ lệ nhấp theo ngành nghề khi quảng cáo trên Google Display
log
Quảng Cáo Youtube
Quảng cáo xuất hiện khi bắt đầu xem video trên Youtube hoặc banner trên Youtube
CPC Chi phí click trung bình
CPM Giá mỗi 1,000 lần hiển thị
CPV Chi phí mỗi lần xem video
CPM Theo Ngành Nghề
Biểu đồ chi phí trung bình cho 1,000 lần hiển thị quảng cáo xem theo ngành nghề khi quảng cáo trên Youtube
CPV Theo Ngành Nghề
Biểu đồ CPV on Youtube ads by industry